Základné informácie

Katastrálna výmera 272 945 ha

Lesnatosť 15,50 %

Drevinové zloženie

7% ihličnaté,

93% listnaté

Výmera lesných pozemkov v užívaní 33 015 ha

Ročná obnova 185 ha

Ročný objem ťažby 150 000 m3


Významné chránené celky:

CHKO Ponitrie

NPR Klátovské rameno

CHVÚ Tribeč

CHVÚ Lehnice

CHVÚ Úľanská mokraď

CHVÚ Veľkoblahovský rybník

LESY SR, š.p., Odštepný závod Topoľčianky ponúka na predaj

VIANOČNÉ STROMČEKY

na ulici Parková 6 v čase od 7.00 do 15.00 hod.

zakúpiť si ich môžete na Stredisku služieb v Topoľčiankach

k dispozícii sú: jedľa kaukazká, jedľa srienistá, borovica čierna, smrek pichľavý, smrek omorikový

bližšie informácie: 0918333584

OZ Topoľčianky

Základná charakteristika odštepného závodu

Po organizačnej zmene uskutočnenej 1. januára 2013, kedy bol zrušený OZ Palárikovo, sa katastrálna výmera OZ Topoľčianky zväčšila o časť zrušeného OZ, a dosiahla výmeru 312 746 ha. Okrem obce Topoľčianky, ktorá je sídlom ústredia Odštepného závodu, sa v rozsiahlom  katastrálnom území OZ nachádzajú mnohé menšie, väčšie ale aj  veľké mestá. Zlaté Moravce, Vráble, Nitra, Sereď, Senec, Sládkovičovo, Galanta, Šaľa a dokonca aj severná polovica okresného mesta Dunajská Streda. OZ Topoľčianky obhospodaruje 37 643 ha lesných pozemkov. Z tejto výmery obhospodarovaných lesov zaberajú prenajaté lesy plochu 2 911 ha, neštátne neodovzdané lesy zaberajú výmeru  6 122 ha a kmeňové lesy vo vlastníctve štátu majú výmeru 28 610 ha. Drevinové zloženie obhospodarovaných lesov je veľmi pestré, vzhľadom k tomu, že obhospodarované lesy sa nachádzajú vo viacerých vegetačných pásmach a výškových stupňoch. Najnižšia nadmorská výška lokalít v teritóriu OZ Topoľčianky je v okolí Dunajskej Stredy a Sládkovičova ( 110 až 120 m. n .m.) a najvyššie položené lesné porasty sa nachádzajú na Pohronskom Inovci a Tribeči ( 800 až 900 m. n .m.). V súčasnosti Odštepný závod Topoľčianky obhospodaruje lesy v horských polohách pohoria Tribeč a Pohronský Inovec, v Žitavskej pahorkatine a Podunajskej nížine. OZ Topoľčianky obhospodaruje aj  lužné lesy pri významných slovenských riekach. Lesy pri rieke Hron na úseku Kozárovce Kalná nad Hronom, lesy v okolí rieky Žitavy, lesy na brehoch Váhu od Serede po obec Neded a typické lužné lesy po oboch brehoch Malého Dunaja, v riečnom úseku Zlaté Klasy – Jahodná. Odštepný závod Topoľčianky je organizačne rozdelený na osem lesných správ, stredisko služieb a tri sklady určené na manipuláciu a expedíciu dreva. V súčasnosti   organizačnú štruktúru OZ tvorí osem lesných správ- Topoľčianky, Hrušov, Nitrianska Streda, Skýcov, Tribeč, Čifáre, Nitra a Sládkovičovo. Na manipuláciu a expedíciu dreva sú určené expedične sklady – Topoľčianky, Jelenec a Trnovec nad Váhom. Stredisko služieb obhospodaruje škôlku okrasných drevín, vinohrad a pivnicu, zariadenie na spracovanie diviny a do jeho kompetencie spadá aj údržba a rekonštrukcia zámockého parku. Ročný ťažbový etát je cca. 190 000 m3. Obnova lesa 171 ha, z toho prirodzená 48 ha. Podiel listnatého dreva na ťažbe je 95% (bk 40%, db 30%, tp 13%). Odštepný závod  Topoľčianky má v zastúpení drevín nízky podiel ihličnatého dreva, čo má vplyv aj na tržby. Odštepný závod  stratu na tržbách vyvažuje pomerne vysokým podielom predaja  dubových výrezov, ktoré  sú známe svojou  vysokou kvalitou (vhodné aj na sudárenské výrezy). Tržby za drevo tvoria hlavný zdroj príjmov závodu, ale OZ Topoľčianky je závod s najväčšou diverzifikáciou tržieb, v rámci celého podniku LESY SR š .p., okrem  predaja dreva. Pri obnove lesov sa OZ Topoľčianky snaží uplatňovať najmä  prirodzenú obnovu lesa a pri výchove lesných porastov sa stále častejšie uplatňuje prírode blízke obhospodarovanie lesov „ Pro silva“.