KONTAKT


LESY SR štátny podnik,

organizačná zložka OZ Tribeč


Stredisko služieb

Parková 7

951 93 Topoľčianky

e-mail: michaela.pacalajova@lesy.sk

tel.: +421 918 333 521,Lesná pedagogika

Lesná pedagogika

Základná definícia Lesnej pedagogiky je uvedená v Koncepcii rozvoja z roku 2010.Podľa tejto koncepcie je lesná pedagogika definovaná nasledovne :

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Aktivity lesnej pedagogiky zabezpečujú certifikovaní /akreditovaní/ lesní pedagógovia a je určená všetkým cieľovým skupinám, najmä deťom a mládeži. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového učenia. Poskytuje nielen vedomosti, ale oslovuje aj emocionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností a celostný rozvoj osobnosti.
Lesný pedagóg je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá vykonávať činnosti lesnej pedagogiky, s predpokladom nielen odbornej spôsobilosti, ale aj ďalších pedagogicko – sociálnych kompetencií.

§      Lesná pedagogika je zameraná   na vnímanie prírody všetkými zmyslami

§      Ponúka  a odovzdáva informácie a vedomosti o lese a prírode prostredníctvom zážitkového učenia,

§      Snaží sa vzbudiť  radosť a záujem o les, objavovať a vnímať les všetkými zmyslami

§      Pomáha nadobudnúť úctu a rešpekt k živým tvorom

§      Zameriava sa  na rozvoj osobnosti,

§      Približuje prácu lesníka a úlohy hospodárenia v lesoch 

§      Spoznanie možností vlastného príkladu vzorového jednania voči životnému prostrediuLesná pedagogika je jednou z ciest prostredníctvom ktorej sa  lesníci, približujú širokej verejnosti a poskytujú informácie o lesnom prostredí a všetkých jeho funkciách.

Lesná pedagogika

Základná definícia Lesnej pedagogiky je uvedená v Koncepcii rozvoja z roku 2010.Podľa tejto koncepcie je lesná pedagogika definovaná nasledovne :

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Aktivity lesnej pedagogiky zabezpečujú certifikovaní /akreditovaní/ lesní pedagógovia a je určená všetkým cieľovým skupinám, najmä deťom a mládeži. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového učenia. Poskytuje nielen vedomosti, ale oslovuje aj emocionálnu stránku človeka, podporuje získavanie zručností a celostný rozvoj osobnosti.
Lesný pedagóg je fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá vykonávať činnosti lesnej pedagogiky, s predpokladom nielen odbornej spôsobilosti, ale aj ďalších pedagogicko – sociálnych kompetencií.

§      Lesná pedagogika je zameraná   na vnímanie prírody všetkými zmyslami

§      Ponúka  a odovzdáva informácie a vedomosti o lese a prírode prostredníctvom zážitkového učenia,

§      Snaží sa vzbudiť  radosť a záujem o les, objavovať a vnímať les všetkými zmyslami

§      Pomáha nadobudnúť úctu a rešpekt k živým tvorom

§      Zameriava sa  na rozvoj osobnosti,

§      Približuje prácu lesníka a úlohy hospodárenia v lesoch 

§      Spoznanie možností vlastného príkladu vzorového jednania voči životnému prostrediu


Lesná pedagogika je jednou z ciest prostredníctvom ktorej sa  lesníci, približujú širokej verejnosti a poskytujú informácie o lesnom prostredí a všetkých jeho funkciách.